Mắc Ca

Bán giống mắc ca

Bán giống cây Mắc ca (maccadamia) Giống OC và H2

Cung cấp giống cây mắc ca OC và TN. Là một cơ sở đầu ngành chuyên sản xuất những giống cây mắc ca thuần chủng tỉ lệ ra bông và đậu trái cao giúp...
so dien thoai vien eakmat